อบรมโรงเรียนสุจริต

อบรมโรงเรียนสุจริต
การประชุมขยายผลเตรียมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมภู โรงเรียนปรางค์กู่