อบรมโปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

วันที่ 21 มีนาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 221 

โดยจัดอบรมให้กับครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดยวิทยากรจากครูที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ  ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ์  ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ