อบรมวิเคราะห์องค์กรและประกันคุณภาพภายใน

อบรมวิเคราะห์องค์กรและประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 7-8 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr