อบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 6-10 มิ.ย.2565