อบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ


อบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน
ตั้งแต่ ม. 1 – ม.6 และ ปวช.1 – 3
โดยมีวิทยากร เป็นพระวิทยากร

ประธานในพิธีเปิด คือ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอปรางค์กู่
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม  25560

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด