อบรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561 
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 221 โรงเรียนปรางค์กู่

ได้รับการสนับสนุนวิทยากร และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นักเรียนที่เข้ารับการอบรม นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ที่สนใจ
จำนวน 50 คน

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr