#อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketchup

งานพัฒนาระบบ ICT และข้อมูลสารสนเทศ
ได้จัด #อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketchup
วันเสาร์ที่ 8 ก้นยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 221 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28
#ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนชั้น ปวช.2 และนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน
#วิทยากร นางปนิดา ทวีชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
และสิบเอกวิษณุกร แก้วละมุล พนักงานราชการ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด