อบรมการวิจัยในชั้นเรียน 2559

โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
การสร้างสื่อนวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 10 กันยายน  2559
ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 2 »