อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ให้กับครูผู้สอน และสามเณรนักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนปรางค์กู่
วิทยากร :: 1. นายไกรลาศ จิบจันทร์ ครูชำนาญการ จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
2. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ 3. นายเสถียร คำชมภู 4. นายกฤดากร สมบัติกำไร 5. นางสาวจุฬารัตน์ บุญเสริม
มีพระและสามเณร เข้าอบรมจำนวน 60 รูป

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด