อบรมการจ้ดทำแผนการเรียนรู้ STEM

อบรมการจ้ดทำแผนการเรียนรู้ STEM

วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

วิทยากร
          1. นางธนัญญ์ฏา  บึงไกร   ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          2. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          3. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้เข้ารับการอบรม
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูที่สอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด