อบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด