ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

              ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 1/2559

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 145 268 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 158 163 321 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 222 200 422 9
รวม ม.ต้น 503 508 1011 28
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 194 294 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 128 205 333 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 149 219 368 10
รวม ม.ปลาย 377 618 995 30
ปวช.1 41 12 53 2
ปวช.2 29 13 42 2
ปวช.3 19 22 41 2
รวม ปวช. 89 47 136 6
รวมทั้งสิ้น 969 1173 2142 64

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559