สอบปลายภาค 2/2559

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2560
—————–
ม. 1-3 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
ม.4-5 วันที่ 6-8 มีนาคม 2560
ม.6 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
ปวช.1-3 วันที่ 6,8 มีนาคม 2560

ดาวโหลดคำสั่งคุมสอบ  

ดาวโหลดตารางสอบ ม.1-3        ดาวโหลดตารางสอบ ม.4-5
ดาวโหลดตารางสอบ ม.6        ดาวโหลดตารางสอบ ปวช.1-3