วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559

วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่