วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
คุณครูสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล
คุณครูวิจิตร ผสมวงศ์
30 กันยายน 63