รูปอาคารสถานที่ ปี 2560

รูปอาคารสถานที่โรงเรียนปรางค์กู่ ปี 2560
โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดเวลา
เพื่อให้โรงเรียนสวย น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีพื้นที่สีเขียว
โดยการนำทีมของ นายบุญถึง  ต้นงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

« ของ 5 »