รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

krut1
ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
______________________

               ด้วย โรงเรียนปรางค์กู่ จะรับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ในโรงเรียนปรางค์กู่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 8 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข้อ 3 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ประกอบคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 890/2549 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานในโรงเรียนปรางค์กู่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (สอบคัดเลือก)
1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.ค. เดิมรับรอง
ข้อ 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนปรางค์กู่ (ห้องธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
ข้อ 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก
3.1 หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หนังสือรับรองวุฒิ ใบแสดงผลกา
เรียน
3.2 ใบรังรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขา เวช
กรรม ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ข้อ 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบคัดเลือก
โรงเรียนปรางค์กู่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร สอบคัดเลือกที่จะต้องมาดูหรือตรวจสอบ ประกาศเพื่อรับทราบด้วยตนเอง

ข้อ 5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
– ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษาไทย เป็นต้น)
5.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(ให้กำหนดโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีปฏิบัติ)
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
คณะกรรมการฯ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบความรู้พิเศษและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น
สำหรับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบความรู้พิเศษและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น

ข้อ 6. เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
ผู้ที่ถือว่าผ่านการ สอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ60
โรงเรียนปรางค์กู่ จะประกาศรายชื่อผู้ สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา (ในกรณี ผู้สอบคัดเลือกได้ มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ข้อ 5)

ข้อ 7. การจ้างสอบคัดเลือก
การจ้างสอบคัดเลือกจะบรรจุตามลำดับที่ในบัญชี สอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ……………………………………..
(นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่

หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
…………………………………………….

1. การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียนดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ
2. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานวิชาการ

3. การทดสอบในกลุ่มความรู้หรือด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยการสอบสัมภาษณ์

…………………………………………….

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559)

ตำแหน่ง วุฒิ/กลุ่มวิชา จำนวนอัตรา หมายเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ
1

โรงเรียนปรางค์กู่
รวม 1

ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือก/ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนปรางค์กู่
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
********************************
วันที่ 31 มีนาคม 2559 – 6 เมษายน 2559 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 7 – 8 เมษายน 2559 รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)
วันที่ 9 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 11 เมษายน 2559 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน
วันที่ 12 เมษายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
*********************
ด้วย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
– สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตามวัน เวลาราชการ

– ๒ –

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
๗. วิธีการคัดเลือก
ทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนปรางค์กู่ จะดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนปรางค์กู่
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก ข และภาค ค รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่าและหากคะแนนยังเท่ากันอีกจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่าและยังเท่ากันอีกจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

– ๓ –

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
– วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๖ ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

หลักสูตรการคัดเลือก
——————————————
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทำการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 50 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( 100 คะแนน)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.7 ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้และทักษะวิ ชาคอมพิวเตอร์
ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
กำหนดการสอบ

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 11 เมษายน 2559
09.00 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 11.30 น.
13.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. สอบสัมภาษณ์

50
100
50

หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
……………………………………………………………………..
วันที่ 31 มีนาคม 2559 – 6 เมษายน 2559 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 7 – 8 เมษายน 2559 รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)
วันที่ 9 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 11 เมษายน 2559 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน
วันที่ 12 เมษายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

……………………………………………………………………

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
………………………………………………………….

๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ………………………………………………………… นามสกุล……………………………………………………………………….
สัญชาติ …………………………………….เชื้อชาติ………………………………ศาสนา……………………………………………
เกิดวันที่…………………….. เดือน…………………………………….พ.ศ. …………………..อายุ……………………….ปี
สถานภาพ ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่าร้าง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน…………………………………………….. ออก ณ สำนักงาน ……………………………….
……………………………………………..เมื่อวันที่………………เดือน…………………………………..พ.ศ. ……………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………….หมู่………….. ถนน…………………………….ตำบล………………………………………
อำเภอ…………………………………….จังหวัด………………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………..
เบอร์โทรศัพท์บ้าน…………………………………………เบอร์โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………..
มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโรงเรียนปรางค์กู่
2. ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับวุฒิการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………
มีความสามารถพิเศษ คือ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ประวัติการทำงาน
1. ชื่อสถานที่ทำงาน…………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………
เป็นเวลา…………….ปี………………เดือน สาเหตุที่ออก……………………………………………………………………….
2. ชื่อสถานที่ทำงาน…………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………
เป็นเวลา…………….ปี………………เดือน สาเหตุที่ออก……………………………………………………………………….
3. ชื่อสถานที่ทำงาน…………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………
เป็นเวลา…………….ปี………………เดือน สาเหตุที่ออก……………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
◯ สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
◯ สำเนาบัตรประชาชน ◯ ใบรับรองแพทย์
◯ สำเนาทะเบียนบ้าน ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
◯ ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
◯ อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติตามประกาศของโรงเรียนปรางค์กู่ ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

(ลายมือชื่อ)……………………………………………ผู้สมัคร
(………………………………………………..)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ……………เดือน เมษายน ๒๕๕๙

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ……………………………………………………..ผู้รับสมัคร
(………………………………………………………..)
ตำแหน่ง………………………………………………………………….