รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดประกาศห้องเรียนพิเศษ ดาวโหลดประกาศห้องเรียนปกติ และปวช.

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 20-24 ก.พ. 2560 4 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2560 12 มี.ค. 2560 20 เม.ย. 2560
ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 20-24 ก.พ. 2560 5 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 12 มี.ค. 2560 20 เม.ย. 2560
ม.1 ห้องเรียนปกติ 27-30 มี.ค. 2560 8 เม.ย. 2560 12 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560
ม.4 ห้องเรียนปกติ 27-30 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560 6 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560
ปวช.1 27-30 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560 6 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560

 

สถานที่รับสมัคร

– ม.1, ม.4 และปวช 1 ห้องเรียนปกติ  ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนปรางค์กู่

– ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่