รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปรางค์กู่ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1