รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนปรางค์กู่ รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 29 ประการ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด