มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนาระดับประเทศ

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนาปีที่  ๓
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
…………………………………………………………………………………………..
ผลการแข่งขัน
๑.การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธีระดับประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูฝึกสอน       ๑  ส.ต.ต.รณเดช  ไสว
                        ๒  นางสาวณปภา   วิเศษหมื่น           

            ๑   นางสาวกอบดาว  วิเศษพงษ์                      นักเรียน ม.๕/๑

            ๒  นางสาวกอบเดือน   วิเศษพงษ์                   นักเรียน ม.๕/๑

            ๓  นางสาวเกษราพร   เหลาทอง                      นักเรียน ม.๕/๑

            ๔ นางสาวศศิวิมล   กองวารี                            นักเรียน ม.๕/๓

            ๕  นางสาวณัฐธยา   เพชรแก้ว                        นักเรียน ม.๕/๓

            ๖  นางสาวณัฐกมล   หว่านเครือ                      นักเรียน ม.๕/๓

            ๗  นางสาวนันทิดา   อุติลา                              นักเรียน ม.๕/๓

            ๘  นางสาวพัชญา   นรดี                                  นักเรียน ม.๕/๓

            ๙ นางสาวจุฑามาส   ดวงศรี                            นักเรียน ม.๕/๔

            ๑๐ นางสาววิภารัตน์   ตระกูลสัมพันธ์                        นักเรียน ม.๕/๔

๒ โครงงานอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ครูฝึกสอน       นายปราโมทย์   แหวนเงิน

            ๑  นางสาวเพชรี   ศรไชย                                 นักเรียน ม. ๖/๑

            ๒  นางสาวธิดารัตน์   ทองหล่อ                       นักเรียน ม. ๖/๑

            ๓  นางสาวนงณัฐชาญ์   สุวรรณไตรย์             นักเรียน ม. ๖/๑

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr