ฟอร์มมอบตัวออนไลน์นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

ฟอร์มมอบตัวออนไลน์นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์
โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

👇👇👇
ฟอร์มมอบตัวออนไลน์นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์

เปิดระบบรับมอบตัววันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ปิดระบบวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.

📌หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว (ใช้เป็นไฟล์ภาพถ่ายหรือไฟล์เอกสาร)

1. สำเนา ปพ.1 ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมรับรองสำเนาทั้งสองหน้า

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา

3. สำเนาหน้าบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ถ่ายเฉพาะด้านหน้า พร้อมรับรองสำเนา

4. หลักฐานเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

👉ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ส่งเอกสารมอบตัวได้ที่

รายชื่อนักเรียนที่ส่งเอกสารมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายชื่อนักเรียนที่ส่งเอกสารมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่ส่งเอกสารมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์. ม.4