พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย