พิธีเปิดกิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วคทส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564

พิธีเปิดกิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานนักเรียน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 : กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร