พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562