ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2559

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2559

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66
วันที่ 29 – 31 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จำนวน 3 กิจกรรม ผลการแข่งขัน ดังนี้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู 1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์ 1. MissํYeonhee  Park
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 1. นายพลากร  ดอนเหลือม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชอบชื่น
3. นายเฉลิมสินธ์ุ  แหวนเงิน
4. นายเทพนิมิตร  แสนแก้ว
5. นางสาวโชติกา  ชินบุตร
1. MissํYeonhee  Park
2. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์