ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนที่สอบได้ และมีรายชื่อตามประกาศ
มาปฐมนิเทศ และมอบตัว (นักเรียน และผู้ปกครอง) 
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปวช.1

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว
1. สำเนา ปพ.1 ที่อนุมัติจบหลักสูตร พร้อมตัวจริง เพื่อตรวจสอบ
2. สำเนาทำเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน
3. สำเนาทำเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา
4. สำเนาทำเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
5. ค่าใช้จ่าย

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr