ประเมินมาตรฐานมัธยมศึกษา 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น มาตรฐาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 15 กันยายน  2559

« ของ 4 »