ประชุมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560

ประชุมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

           โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28 จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เข้าใจแนวนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รู้แนวปฏิบัติการรรับนักเรียนของโรงเรียนปรางค์กู่ในการรับสมัครนักเรียน ในปีการศึกษา 2560