ประกาศ ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 และม. 4 เฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ส่งสำเนา ปพ.1

ประกาศ ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 และม. 4 เฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ส่งสำเนา ปพ.1

ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 พ.ค. 2564 สิ้นสุดที่เวลา 12.00 น. ของวันสุดท้าย เพื่อทางโรงเรียนจะนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มาจัดลำดับห้องเรียน ในปีการศึกษา 2564

โดยส่งได้ที่

👉ส่งปพ.1 ชั้น ม.1       

ตรวจสอบสถานะการส่งของ ม.1  

👉ส่งปพ.1 ชั้น ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ      

ตรวจสอบสถานะการส่งของ ม.4 

#ถ้าหากนักเรียนไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลออนไลน์สามารถนำส่งเอกสารได้ที่หน้าห้องวิชาการ_โรงเรียนปรางค์กู่ ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 พ.ค. 2564 สิ้นสุดที่เวลา 12.00 น. ของวันสุดท้าย