ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 แผนวิทย์-คณิต ปวช.1สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
ประกาศรายชื่อในวันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 

👉รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

👉รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนผังห้องสอบ