ประกาศ ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้แล้วที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx