ประกาศ ปิดเรียน 2/2559-เปิดเรียน 1/2560


ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่

เรื่อง   การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

———————————————

                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๗(๑),(๒) โรงเรียนปรางค์กู่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  จึงกำหนดปิดภาคเรียน                 ที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้

  • ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
  • ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐                   ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
  • ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐         ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
  • ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐           ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
  • ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐           ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
  • ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐          ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
  • เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐
  • วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียน และพบครูที่ปรึกษา
  • วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนทุกระดับรับอุปกรณ์การเรียน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวโหลดประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
ดาวโหลด