ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก

โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bilding)

ขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระบบ Egp
ได้ต้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 – 5 มีนาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr