ประกาศ การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ