ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

ใส่ความเห็น