ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕