ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564