ประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 และปวช.1
ปีการศึกษา2564

 

 ม. 1 และ (ม. 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ)
งดสอบคัดเลือก จัดห้องตาม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ส่งเอกสารสำเนาปพ.1 เพิ่มเติม 
ม.4 แผนการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
งดสอบ ยังไม่ต้องส่งสำเนาปพ.1
ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และปวช.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
สอบคัดเลือกเหมือนเดิม เนื่องจากยอดสมัครเกินจำนวนที่รับ 

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆรวมถึงช่องทางการส่งสำเนาปพ1รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง