ผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1   ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4   ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวช.1   ดาวน์โหลด

รายวิชาที่สอบ ม.1
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 100 ข้อ
รายวิชาที่สอบ ม.4
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 100 ข้อ

รายวิชาที่สอบ ปวช.1
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  100 ข้อ และ
วิชาเอก รวม 120 ข้อ