ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปวช.1

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปวช.1
ปีการศึกษา 2560
สอบวันที่ 2 เมษายน 2560

และให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้นักเรียนที่สอบได้พร้อมผู้ปกครอง มาปฐมนิเทศและมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย
  2. นักเรียนที่ไม่มีแผนการเรียนให้นักเรียนมาเลือกแผนการเรียนในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการ
  3. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันมอบตัว

              3.1. รูปถ่าย ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
              3.2. ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
              3.3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
              3.4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครอง   จำนวน  1 ชุด

ดาวโหลดประกาศ ชั้น ม.4 และ ปวช.1

รายชื่อแผนการเรียนวิทย์ – คณิต ชั้น ม.4/1-3 ดาวโหลด
รายชื่อแผนการเรียนวิทย์ – คณิต – คอม ชั้น ม.4/4 ดาวโหลด
รายชื่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4/5 ดาวโหลด
รายชื่อแผนการเรียนภาษาจีน ชั้น ม.4/6 ดาวโหลด
รายชื่อแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4/7 ดาวโหลด
รายชื่อแผนการเรียนสังคมศึกษา ชั้น ม.4/8 ดาวโหลด
   
รายชื่อปวช.1 คอมพิวเตอร์ ปวช.1/1 ดาวโหลด
รายชื่อปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1/2 ดาวโหลด