ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560

และให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้นักเรียนที่สอบได้พร้อมผู้ปกครอง มาปฐมนิเทศและมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย
  2. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันมอบตัว

2.1. รูปถ่าย ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
2.2. ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครอง   จำนวน  1 ชุด

ดาวโหลดประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ในเรียนที่เข้าสอบแต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ครูวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ 0951944999