ประกาศผลการสอบแก้ตัว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศผลการสอบแก้ตัว นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2/65 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ในแต่ละวัน