ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (วคทส.)
และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566

🔵 ห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🟣 ห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

🟠 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ม.4


ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-30 รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่
#หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว #ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองเข้ามารายงานตัวจนครบ