ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นม.1, 4 และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564

🔍ค้นหารายชื่อ 

 📃ไฟล์ประกาศรายชื่อ
📌ม.1  📌ม.4  📌ปวช.1