ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล
โรงเรียนปรางค์กู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาดาวน์โหลดเอกสาร ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2563
วันเสนอราคา 16 กันยายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตของงาน
แบบรูปรายการ รายละเอียดการซ่อม
ราคากลาง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อประสานงาน : งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนปรางค์กู่
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 0 4569 7088
Website : www.prangku.ac.th