ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ 2565
วันเสนอราคาขายทอดตลาด วันที่ 28 กันยายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด เอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร