ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก

ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

คลิกประกาศ

ประกาศจากเว็บไซต์ สพม.28 คลิก