ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

📢📢ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 👉🏻 ทั้งนี้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการ ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด😷😷😷