ปกเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 1/2559

ปกเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 1/2559

ดาวโหลดปกเอกสารแนวตั้ง

59-ตัวอย่างปกเอกสารกลุ่มสาระการงาน-27-ส.ค.-2559

ดาวโหลดปกเอกสารแนวนอน
59-ตัวอย่างปกเอกสารกลุ่มสาระการงาน-27-ส.ค.-2559 แนวนอน

ตัวอย่าง บันทึกการใช้ข้อสอบ O-NET V_NET
1.59 ปกแบบบันทึกการมอบหมาย ให้นักเรียนทำข้อสอบ V

 ตัวอย่าง บันทึกการใช้สื่อ ICT (รูปแบบจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
1.59 ปกแบบบันทึกการใช้สื่อ ict ในการสอน

ตัวอย่าง บันทึกการสอนซ่อมเสริมนักเรียน / การพัฒนาผู้เรียน (รูปแบบจากครูอุไร  ครบสุวรรณ)
1.59 บันทึกการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน